Prijava sažetka

  Rok za dostavu sažetaka je ISTEKAO

*Ako rad ima dva ili više autora, njihova imena navode se onim slijedom kojim bi se trebala pojaviti u programu, a uz ime i prezime svakog koautora navode se i podaci o njemu (tj. institucija, grad, država, e-mail).
1. umirovljenici i nezaposleni umjesto institucije upisuju svoj status (umirovljenik/ica, nezaposlen/a)
2. studenti upisuju status i OBAVEZNO naziv visokoškolske institucije na kojoj studiraju
Popis naslova svih izlaganja u okviru simpozija (s imenom i prezimenom autora) onim slijedom kojim bi trebali biti izlagani na simpoziju.
Ukupan broj 0 riječi, a ostalo za napisat 400

*Opseg sažetka (ne računajući naslov, podatke o autorima i ključne riječi) treba biti 200-400 riječi.
*Službeni e-mail - konferencija2019@psihologija.hr