Menu
Loading…

Produžen je rok za prijavu sažetaka do 1. listopada 2019. Krajnji rok za odgovor o prihvaćanju sažetka je 15. listopada.

A+ A A-

Oblici sudjelovanja

Usmeno izlaganje – Izlaganje pojedinačnog istraživanja ili teme u trajanju od 10 minuta, nakon kojeg slijedi 5-minutna rasprava. Sažetak empirijskog rada treba sadržavati jasno izloženi cilj i/ili probleme istraživanja, metodologiju te glavne rezultate s naznakama njihove interpretacije i glavnih zaključaka. Omjer ovih dijelova sažetka treba biti uravnotežen, a stil pisanja jasan i precizan. U sažetku se ne navode referentni izvori, a rezultate statističkih analiza je poželjno opisno navesti.

Usmeno izlaganje se može prijaviti kao samostalno priopćenje ili izlaganje u okviru simpozija. U oba slučaja, nakon naslova u sažetku moraju biti navedeni sljedeći podaci o autoru: ime i prezime, naziv institucije, grad, država i e-mail adresa. Ako rad ima dva ili više autora, njihova imena navode se onim slijedom kojim bi se trebala pojaviti u programu, a uz ime i prezime svakog koautora navode se i podaci o njemu (tj. institucija, grad, država, e-mail). Treba navesti i informaciju tko od koautora prezentira rad te tko je osoba za kontakt. Tekst sažetka treba biti dugačak od 200–400 riječi te treba navesti 3–5 ključnih riječi. Povratnu informaciju o odluci Programskog odbora o (ne)prihvaćanju prijave sudionici će dobiti do 1.10.2019 (studenti do 15. 10. 2019.). Sudionici čija je prijava prihvaćena dužni su se pravovremeno registrirati kako bi njihova aktivnost bila uključena u program skupa i knjigu sažetaka.

Kod prijave izlaganja u okviru simpozija, potrebno je prije naslova rada navesti naslov simpozija.


Poster izlaganje – Prezentacije različitih tema, koje omogućuju intenzivniju interakciju autora s drugim sudionicima tijekom trajanja poster-sekcije. Dimenzije postera ne smiju prelaziti B1 (707x1000 mm).
Ako poster prikazuje rezultate empirijskog istraživanja, struktura i sadržaj sažetka trebaju biti kao i kod usmenog izlaganja (v. „Usmeno izlaganje“).

U prijavi poster izlaganja, nakon naslova u sažetku moraju biti navedeni sljedeći podaci o autoru: ime i prezime, naziv institucije, grad, država i e-mail adresa. Ako poster ima dva ili više autora, njihova se imena navode onim slijedom kojim bi se trebala pojaviti u programu a uz ime i prezime svakog koautora navode se i podaci o njemu (tj. institucija, grad, država, e-mail). Na popisu treba posebno navesti koautora koji je osoba za kontakt. Tekst sažetka treba biti dugačak od 200 do 400 riječi te treba navesti 3–5 ključnih riječi.
 
Simpozij – Za prijavu simpozija potrebno je najmanje 4, a najviše 65 izlaganja različitih autora koji se bave zajedničkom temom ili nizom tematski povezanih istraživanja. Osim voditelja, koji organizira i prijavljuje simpozij. Trajanje izlaganja u okviru simpozija jednako je kao i kod drugih usmenih izlaganja. Ukupno trajanje simpozija može biti 60 ili 90 minuta.

Sažetak simpozija kao i sažetke svih izlaganja u sklopu simpozija prijavljuje voditelj simpozija.

Voditelju prijavi treba navesti (1) naslov simpozija, (b) ime i prezime, instituciju, grad, državu i e-mail voditelja, (c) sažetak simpozija koji sadrži opis i obrazloženje teme simpozija, uključujući pregled tema pojedinih izlaganja u opsegu od 200 do 400 riječi, (d) 3-5 ključnih riječi, (e) popis naslova svih izlaganja u okviru simpozija (s imenom i prezimenom autora) onim slijedom kojim bi trebali biti izlagani na simpoziju. Voditelj simpozija je odgovoran za istovjetnost navoda u ovom sažetku s naslovima i imenima autora u sažecima pojedinih izlaganja u simpoziju kao i za obavještavanje sudionika simpozija o odluci Programskog odbora o (ne)prihvaćanju simpozija. U slučaju nepodudarnosti u voditeljskom sažetku i sažecima pojedinih izlaganja, kao i u slučaju nepravovremenih ili nepotpunih prijava voditeljskog i/ili individualnih sažetaka, Programski odbor neće razmatrati prijavu simpozija. U slučaju da simpozij ne bude prihvaćen, Programski odbor će autorima individualnih izlaganja koja dobiju pozitivnu recenziju ponuditi mogućnost sudjelovanja na skupu izvan planiranog simpozija.

Postupak izrade sažetka pojedinog izlaganja u okviru simpozija jednak je kao kod drugih usmenih izlaganja (v. „Usmeno izlaganje“). Odgovornost je autora da svoj sažetak pripreme u skladu sa svim relevantnim uputama i pravovremeno ga dostave voditelju simpozija, koji će njihov sažetak prijaviti, kao i da se na vrijeme sami registriraju kao sudionici. Pojedina izlaganja bit će recenzirana zasebno i, u slučaju negativne recenzije zbog koje se ukupni broj izlaganja u simpoziju smanjuje ispod ranije definiranog minimuma, simpozij u okviru kojeg je konkretno izlaganje planirano neće biti prihvaćen. Autorima pozitivno recenziranih pojedinih izlaganja bit će ponuđena mogućnost sudjelovanja na skupu izvan simpozija.

Autori koji prijavljuju i druge aktivnosti, mimo sudjelovanja na simpoziju, trebaju voditi računa o ograničenju broja sudjelovanja na ovom skupu kao i o rokovima za registraciju.
 
Okrugli stol – Rasprava o relevantnoj stručnoj ili istraživačkoj temi u trajanju od 30, 60 ili 90 minuta, koju organizira i prijavljuje voditelj. Prijava okruglog stola treba sadržavati: (a) naslov, (b) podatke o voditelju i svim aktivnim sudionicima (ime i prezime, institucija, grad, država, e-mail), (c) sažetak koji sadrži opis i obrazloženje teme okruglog stola, uključujući doprinose pojedinih sudionika (200–400 riječi), (d) 3-5 ključnih riječi, (e) planirano trajanje okruglog stola (30, 60 ili 90 minuta).

Radionica – Aktivnost koju organizira i vodi prijavljeni voditelj u trajanju od 30, 60 ili 90 minuta. Prijava uključuje podatke o voditelju (ime i prezime, institucija, grad, država, e-mail) i nazivu radionice, sažetak koji treba sadržavati kratki prikaz cilja, očekivanih ishoda za polaznike radionice, planiranih aktivnosti, predloženo trajanje radionice (30, 60 ili 90 minuta) te napomenu o eventualnom ograničenju broja sudionika i drugim mogućim posebnim zahtjevima.

Stručni domjenak – Druženje sudionika koji dijele zajedničke interese. U prijavi aktivnosti sažetak treba sadržavati osnovne podatke o organizatoru i voditelju (ime i prezime, institucija, grad, država, e-mail), zatim naziv, cilj i obrazloženje planiranog druženja, predviđeni broj sudionika i trajanje, uz eventualne napomene glede posebnih dodatnih zahtjeva ili ograničenja.

Sastanak stručne sekcije/radne skupine – Za vrijeme skupa može se organizirati sastanak neke od stručnih sekcija HPD-a ili sastanak pojedinih radnih skupina itd. U prijavi aktivnosti treba navesti osnovne podatke o organizatoru i voditelju (ime i prezime, institucija, grad, država, e-mail), zatim naziv, te sažetak u kojem se navodi cilj i obrazloženje planiranog sastanka, predviđeni broj sudionika i trajanje sastanka (30 ili 60 minuta), uz eventualne napomene glede posebnih dodatnih zahtjeva ili ograničenja.

Predstavljanje knjiga, psihologijskih mjernih instrumenata te drugih publikacija i uradaka – Na skupu se može organizirati predstavljanje knjiga, psihologijskih mjernih instrumenata te drugih publikacija i uradaka. U prijavi aktivnosti treba navesti osnovne podatke o organizatoru i promotoru (ime i prezime, institucija, grad, država, e-mail), popis drugih aktivnih sudionika sa svim osnovnim podacima kao i za organizatora, te trajanje predstavljanja (15, 30 ili 60 minuta), a u sažetku navesti detaljne podatke o publikaciji ili instrumentu koji se predstavlja te eventualne dodatne napomene Programskom odboru.

Ostale aktivnosti – Na GKHP moguće je prijaviti i druge oblike sudjelovanja, koji nisu već navedeni u online obrascu prijave. Kao i kod drugih oblika sudjelovanja, prijava se mora napraviti putem online obrasca do roka za prijavu sažetaka. Uz podatke o autoru (ime i prezime, institucija, grad, država, e-mail), sažetak treba sadržavati naziv, naslov i jasan opis planirane aktivnosti, kao i podatke o drugim sudionicima te eventualne dodatne napomene Programskom odboru.
na vrh članka
Organizator - Hrvatsko psihološko društvo
Suorganizatori -  Hrvatska psihološka komora | Društvo psihologa Osijeka | Društvo psihologa Virovitičko-podravske županije
Koncept & izrada Kom@ 2019 © Hrvatsko psihološko društvo. Sva prava pridržana.
logo