Menu
Loading…

Produžen je rok za prijavu sažetaka do 1. listopada 2019. Krajnji rok za odgovor o prihvaćanju sažetka je 15. listopada.

A+ A A-

Opće upute za prijavu aktivnosti na 27. GKHP

Programski odbor poziva Vas da svoje aktivnosti na 27. GKHP „Psihologija i digitalni svijet“ prijavite do 1. rujna 2019. Prijave se zaprimaju isključivo putem online obrasca za prijavu na stranici skupa. Iznimno, studenti koji sudjeluju na ljetnoj školi HPD-a mogu prijaviti sudjelovanje u studentskoj sekciji do 1. listopada 2019. Prijave zaprimljene drugim putem ili nakon roka za prijavu, kao i prijave koje nisu izrađene u skladu s ovim uputama neće biti razmatrane.

Povratnu informaciju o odluci Programskog odbora o (ne)prihvaćanju prijave sudionici će dobiti do 1.10.2019 (studenti do 15. listopada 2019.). Sudionici čija je prijava prihvaćena dužni su se pravovremeno registrirati kako bi njihova aktivnost bila uključena u program skupa i knjigu sažetaka.

Program 27. GKHP obuhvatit će prvenstveno izvorna znanstvena i stručna priopćenja te druge aktivnosti (npr. okrugle stolove, radionice itd.) koji pridonose rasvjetljavanju i razumijevanju psihičkog funkcioniranja i ponašanja u digitalnom svijetu. To ne isključuje mogućnost prijave aktivnosti koje su izvan okvira središnje teme i bave se drugim temama koje su također važne za psihologiju.
27. GKHP je znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem. Službeni jezici skupa su hrvatski i engleski. Sažetke koji jezično odstupaju od standarda odabranoga jezika Programski odbor neće razmatrati.

Na 27. GKHP jedan autor može prijaviti najviše tri aktivnosti i samo na jednoj biti jedini ili prvi autor (navedeno vrijedi za usmena izlaganja dok za ostale aktivnosti nema ograničenja). Pri prijavljivanju aktivnosti u online obrascu mora se naznačiti oblik sudjelovanja. Pojedini oblici sudjelovanja detaljnije su opisani u nastavku ovih uputa, uključujući naputke za pripremu sažetka. Neovisno o odabranom obliku sudjelovanja, autori trebaju voditi računa i o sljedećem:

Autori su odgovorni za točnost svih navoda u prijavljenom sažetku. Korekcije nakon prijave sažetka neće biti moguće.

Pri prijavljivanju sažetka empirijskog rada treba voditi računa da istraživanje koje se referira mora biti u cijelosti završeno te da isti rezultati nisu drugdje prezentirani niti objavljeni. Ako postupak prikupljanja podataka ili njihove analize nije dovršen, kao i u slučaju da su isti rezultati već prezentirani drugdje, Programski odbor prijavu neće razmatrati.

U slučaju spriječenosti sudjelovanja na skupu, od autora čija je aktivnost prihvaćena i uključena u program očekuje se da o tome na vrijeme obavijesti Programski odbor. Ako se radi o osobi koja je u prijavi navedena kao autor koji prezentira koautorski rad, Programski odbor treba biti obaviješten o tome tko će od prijavljenih koautora prezentirati rad. Druge zamjene izlagača i naknadne izmjene prijavljenih aktivnosti nisu moguće.
na vrh članka
Organizator - Hrvatsko psihološko društvo
Suorganizatori -  Hrvatska psihološka komora | Društvo psihologa Osijeka | Društvo psihologa Virovitičko-podravske županije
Koncept & izrada Kom@ 2019 © Hrvatsko psihološko društvo. Sva prava pridržana.
logo